لینک خرید فایل(بررسی انواع سبک های شناختی و ارتباط آنها با یادگیری)

بررسی انواع سبک های شناختی و ارتباط آنها با یادگیری|42083881|nqw30009153|سبک شناختی وابسته به زمینه,سبک شناختی کلب,سبک شناختی تکانشی,سبک شناختی در حل مسئله,انواع سبک شناختی,تفاوت سبک شناختی و سبک یادگیری
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی انواع سبک های شناختی و ارتباط آنها با یادگیری آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

هدف از این تحقیق می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات32حجم225/414 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این تحقیق می باشد.


سبک های شناختی بسیار متنوع هستند که مهمترین آنها عبارتند از:

1 - سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه :
سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه (یا فارغ از زمینه) گویای این است که قضاوتهای شخصی بعضی از یادگیرندگان تحت تاثیر زمینه ی موضوع یادگیری قرار می گیرد ؛ در حالی که برای بعضی اشخاص دیگر تاثیر زمینه بسیار اندک است یا اصلاً وجود ندارد . افرادی که از لحاظ سبک شناختی وابسته به زمینه اند، به راحتی نمی توانند محرکها را زمینه جدا کنند؛ از این رو ادراکهای آنها به سادگی تحت تاثیر تغییرات زمینه ای قرار می گیرد. از سوی دیگر ، افرادی که از لحاظ سبک یادگیری نابسته به زمینه (فارغ از زمینه) اند؛ به سادگی می توانند محرکها را از زمینه ها جدا سازند؛ لذا ادراکهای آنان از تغییرات زمینه تاثیر چندانی نمی پذیرد. به افراد دارای سبک وابسته به زمینه ، کلی نگر و به افراد دارای سبک نابسته به زمینه تحلیلی نگر نیز می گویند ، زیرا افراد گروه اول شکل و زمینه در ترکیب کلی می بینند و لذا جدا سازی شکل از زمینه برای آنها دشــــوار است، اما افراد گروه دوم شکل و زمینه را جدا از هم می بینند و لذا به راحتی می توانند آنها را از هم جدا کنند .

2- سبک های تکانش و تاملی :
دسته بندی دیگر سبک های یادگیری شناختی، سبک تکانشی در مقابل سبک تاملی است. به این بعد از سبک های یادگیری، «سرعت شناختي » نیز گفته می شود. منظور از سرعت شناختی این است که یادگیرندگان با چه سرعتی به تکالیف شناختی پاسخ می دهند. یـــادگیرندگان تکانش سریع کار می کنند، اما اشتباهات زیادی مرتکب می شوند. یادگیرندگان تاملی کند کار می کنند ، اما اشتباهات کمتری مرتکب می شوند(سیف،1382).

3- سبک های یادگیری فلدر و سولمان
سبک یادگیری سولمان و فلدر مبتنی بر چهار پیوستار و هشت گزینه است،که دو به دو مقابل هم،در چهار بعد قرار گرفته اند

4- سبک یادگیری فیس چر
فیس چر هفت نوع سبک یادگیری، در ارتباط با فرایند تدریس- یادگیری به شرح زیر معرفی کرده است.

فراگیر گام به گام
این نوع فراگیران با شیوه ی اصلی منظم، موضوعات اصلی را دنبال می کنند و به تدریج بر معلومات، نگرش و مهارت های خود می افزایند. فراگیران گام به گام از مواد آموزشی و آموزش برنامه ای استفاده می کنند. از دانش جدید و اطلاعات روز آگاه می شوند و به رشد و افزایش دانش خویش به طور پیوسته و متوالی ادامه می دهند.

فراگیر شهودی
شیوه ی مخصوصی است به دور از توالی زمانی و منطقی شیوه ی سنتی گام به گام،در فراگیران بصیــــرت ناگهانی و خود انگیزی به وجود می آورد. به موضـــوع یادگیری معنی می دهد، نتیجه گیری می کند و نتایج را تعمیم می دهد. اغلب پیروان سبک شهودی در محیط آموزش و به طریق مختلف و با استفاده از اطلاعات غیر اصولی و تجربیات نا منظم و توجه به محیط اطراف خویش، به درک، توصیف و توضیح یک مفهوم می پردازند.

فراگیر یک حسی
در این سبک بیشتر در جهت تشکیل ایده های معنی دار، روی یک حس تاکید می شود و از حواس دیگر هیچ گونه استفاده ای به عمل نمی آید. البته یادگیری یک حسی پاسخ گوی مسائل پیچیده ی معاصر نیست. زیرا فقط بخش کوچکی از حوزه ی یادگیری را می پوشاند.

فهرست مطالب

- سبک های شناختی 12
2-1- 1 - سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه: 13
2-1-2- سبک های تکانش و تاملی: 16
2-1-3 - سبک های یادگیری فلدر و سولمان 16
1.فراگیرن فعال و فراگیران فکور 16
2. فراگیران حس گرا و فراگیران شهودی 17
3. فراگیران بصری و فراگیران کلامی 17
4. فراگیران مرحله گرا و فراگیران کل گرا 17
2-1-4- سبک یادگیری فیس چر 17
فراگیر گام به گام 17
فراگیر شهودی 17
فراگیر یک حسی 18
فراگیر چند حسی 18
فراگیر تعاملی 18
فراگير ساختار روشن 18
فراگير انتخابي 19
2-1-5- سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده، و انطباق یابنده 19
تجربه‌ی عینی 19
مشاهده‌ی تأملی 20
مفهوم‌سازی انتزاعی 20
آزمایشگری فعال 20
2-4-پيشينه پژوهش 40
2-4-1 تحقيقات انجام شده در داخل كشور 40

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"