لینک خرید فایل(زنبور تريكوگراما، جمع آوری و تکثیر محدود و انبوه آنها)

زنبور تريكوگراما، جمع آوری و تکثیر محدود و انبوه آنها|30020606|nqw30009153|زنبور تريكوگراما, جمع آوری و تکثیر محدود و انبوه آنها
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان زنبور تريكوگراما، جمع آوری و تکثیر محدود و انبوه آنها آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 19

فهرستمقدمهزنبور تريكوگراما(Trichogramma Spp)جمع آوري زنبورهاي تريكوگراما از طبيعتپرورش لاروهاي جمع آوري شده كرم قوزه پنبهجمع آوري شفيره كرم قوزه از طبيعتتكثير محدود زنبور تريكوگراماجعبه پرورش آمريكاييتكثير انبوه زنبور تريكوگراما در انسكتاريومروش كاررها سازي زنبور تريكوگراما در مزرعهمقدمه:در زمان نه چندان دور كشت محصولات كشاورزي بيشتر از ارقام بومي بوده و مسائل گياهپزشكي آن چنان مورد توجه نبوده است و در آن شرايط آفات محصولات كشاورزي بيشتر توسط دشمنان طبيعي تحت كنترل بوده اند. در آن زمان سم و سمپاي به صورت فعلي نبوده و كانون هاي طبيعي براي حشرات مفيد زمستان گذراني و تابستان گذراني فراهم بوده است. چنانچه در برنامه مديريت آفات در استفاده منطقي از سموم شيميايي و حمايت از دشمنان طبيعي آفات ، مورد نظر باشد ، نقطه اميدي در تعادل بين آفت و دشمنان آن خواهد بود . يكي از دشمنان طبيعي بسيار مفيد ، كه اكثر كشورها از عملكرد آن راضي بوده و به صورت بومي در اكثر نقاط مزارع و باغات رها سازي مي شود . زنبور تريكو گراما پارازيتوئيد تخم پروانه ها وبعضي از دو بالان مي باشد. اين زنبور درانسكتاريوم هاي كشور با استفاده از تخم ميزبان واسط( تخم بيد غلاف و بيد آرد) توليد انبوه مي شود. درانسكتاريوم گرگان اين زنبور جهت مبارزه با آفات كرم قوزه پنبه و كرم ساقه خوار برنج و كرم ساقه خوار اروپايي ذرت توليد و در مزارع رها سازي مي شود.

زنبور تريكوگراما(Trichogramma Spp)زنبور تريكوگراما حشره ي كوچكي است از خانواده (Trichogramma atidae) كه گونه هاي متعددي از آن در نقاط مختلف جهان انتشار داد كه تاكنون 549 گونه آن شناخته شده است . شكل عمومي بدن كوتاه و عريض و در قسمت شكمي پهن تر و در انتها قوسي است . گونههاي بومي فلات ايران كه تحقيقات شناسايي نموده است اندازه آن در حدود 2/0 تا 4/0 ميليمتر و به رنگ زرد ، خرمائي ، قهوه اي و يا مايل به سياه مي باشد. در اين زنبور بالهاي جلويي پهن و عريض ولي بالهاي عقبي باريك و كشيده و شباهت به كارد يا چاقو دارد، بالهاي عقبي در حاشيه داراي ريشك هاي كوتاه يا بلندو سطح بالها با پوشش موئي غالبا به صورت رديفي است. پنجه پا سه بندي است. ماده ها درشت تر از نر ها و شاخك ماده ها كوتاه و زانوئي تعداد موهاي شاخك كم و كوتاه است ولي شاخك نر ها پرز دار و بند بند نيست.