لینک خرید فایل(آشنایی با استانداردهای در و ديوار و پنجره‌ها و آزمون آنها)

آشنایی با استانداردهای در و ديوار و پنجره‌ها و آزمون آنها|30019719|nqw30009153|آشنایی با استانداردهای در و ديوار و پنجره‌ها و آزمون آنها
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان آشنایی با استانداردهای در و ديوار و پنجره‌ها و آزمون آنها آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 30

فهرست مطالب

پيشگفتارروش آزمون1 ‌هدف و دامنه كاربرد2 اصطلاحات و تعاريف3 دستگاه آزمون4 آماده سازي و نصب آزمونه و پيش نيازها5 مراحل انجام آزموننتايج آزمونگزارش آزمونپنجره استاندارد و غیر استانداردیراق :گالوانیزه :ديوارهای استاندارد Safe Board Wallبررسی و مقايسه ديوارهای مختلف از نظر مقاومت حرارتیدیوارهای جدا کنندهشرح ساختاردیوارهای جداکننده

استانداردهای در و پنجره و دیوارپيشگفتاراستاندارد درها و ديوارهاي پرده‌اي و پنجره‌هاي ساختمان، تعيين ميزان نفوذ هوا روش آزمون كه توسط كمسيون‌‌هاي مربوطه در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تهيه و تدوين شده و در هشتاد و نهمين جلسه كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني مورخ 14/10/1382 مورد تائيد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ايران منتشر مي‌‌شود.براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح و يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.در تهيه وتدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زير است:

1 DIN EN 1026: 2000, Windows and doors, Air permeability – Test method2 ASTM E 283 91, Standard test method for determining the rate of air Leakage through exterior windows, curtain walls and doors under specified pressure differences across the specimen3 ISO 6613 1980(E), Windows and door height windows – Air permeability test4 ISO 8272 1985(E), Doorsets – Air permeability test

درها و ديوارهاي پرده اي و پنجره هاي ساختمان تعيين ميزان نفوذ هواروش آزمون1 ‌هدف و دامنه كاربرداين استاندارد يك روش مشخص براي انجام آزمون اندازه گيري ميزان نفوذ هوا از در و پنجره هاي نصب نشده از هر نوع و جنس را موقعي كه تحت اختلاف فشار مشخص مثبت يا منفي قرار گيرند را ارائه مي‌كند. همچنين اين روش آزمون مي‌تواند براي ساير مجموعه هاي مونتاژ شده پوشش خارجي ساختمان به كار رود.اين روش آزمون براي شرايطي است كه دما و رطوبت نسبي هوا در دو طرف آزمونه يكسان باشد.اين روش آزمايشگاهي براي اندازه گيري نفوذ هوا از خود مجموعه هاي مونتاژ شده مي‌باشد و نشت مربوط به فواصل احتمالي در محل نصب را شامل نمي‌شود.براي استفاده مناسب از اين روش آزمون، آشنايي با اصول مكانيك سيالات لازم مي‌باشد.