لینک خرید فایل(بررسی شرکتهاي سهامي انواع و ثبت و مشخصات آنها)

بررسی شرکتهاي سهامي انواع و ثبت و مشخصات آنها|30017130|nqw30009153|بررسی شرکتهاي سهامي انواع و ثبت و مشخصات آنها
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی شرکتهاي سهامي انواع و ثبت و مشخصات آنها آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 23

مقدمهبه موجب اصلاحي قانون تجارت، مصوب 1347 «شرکت سهامي شرکتي است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن هاست و طبق حين قانون «شرکت سهامي» شرکت بازرگاني محسوب مي شود و او اين که موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد».در شرکت هاي سهامي عده شرکا نبايد از 3 نفر کمتر باشد.طبق قانون ياد شده حداقل ميزان سرمايه نيز يک ميليون ريال در شرکت هاي سهامي خاص و پنج ميليون ريال در سهامي عام است بنابراين مشخصات ويژه اين نوع شرکت ها عبارت است از :1 سرمايه به سهام متساوي تقسيم شده باشد.2 مسئوليت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آن هاست .3 کليه عمليات شرکت، بازرگاني محسوب مي شود .4 عده شرکا کمتر از 3 نفر نخواهد بود5 سرمايه شرکت از مبلغ معيني نبايد کمتر باشد.

تقسيم سرمابه به سهاممسلم است شرکت ها بايد داراي سرمايه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتي، سرمايه است . منتهي در اين قسم شرکت ها سرمايه بايد به قسمت هاي مساوي تقسيم شده باشد و هر قسمت را «سهم» مي گويند اگر شرکتي دو ميليون ريال سرمايه دارد بايد به هزار سهم دو هزار ريالي و يا پانصد سهم چهار هزار ريالي تقسيم شده باشد و چنين شرکتي نمي تواند يک ميليون ريال از سرمايه خود را به 500 سهم دو هزار ريالي و بقيه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ريالي تقسيم نمايد در اين گونه شرکت ها، سهامداران لازم نيست که هر يک فقط يک سهم داشته باشند بلکه هر سهامدار مي تواند به هر مقدار دلخواه سهم خريداري نمايد، مثلاً در شرکتي که سرمايه آن به يک صد سهم تقسيم شده است ممکن است يک سهامدار هفتاد سهم و سهامدار ديگر بيست سهم و بقيه سهامداران هر کدام يک سهم يا دو سهم داشته باشد.مسئوليت دارندگان سهامدر شرکتهاي سهامي سهامداران به ميزان سهام متعلق به خود مسئول هستند و زايد بر آن مسئوليتي ندارند و اگر شرکت به نحوي متضرر گردد که علاوه بر سرمايه مبني هم بدهکار شود صاحبان سهام ملزم به پرداخت ديون شرکت نخواهند بود اگر شرکتي که سرمايه آن دو ميليون ريال است ورشکست شود و به نحوي که پانصد هزار ريال با احتساب سرمايه کسري ايجاد شود طلبکاران حق مطالبه از سهامداران را نخواهد داشت زيرا شخصيت و اعتقاب سهامداران به هيچ وجه در شرکت دخالتي ندارد.تعداد سهامداران:در شرکتي سهامي خاص تعداد شرکا نبايد از 3 نفر کمتر باشد اين رقم در شرکت سهامي عام، حداقل 5 نفر است .تعيين حداقل تعداد سهامداران به 3 يا 5 نفر براي تطبيق با ساير مقررات شرکت سهامي است زيرا به موجب قانون تجارت «شرکت هاي سهامي به وسيله هيئت مديره اي که از صاحبان سهام انتخاب شده اند وئلا يالبضأ قابل عزل مي باشد اداره خواهد شد عده اعضا هيئت مديره در شرکت سهامي خاص و عام به ترتيب نبايد از 3 يا 5 نفر کمتر باشد» بنابراين در شرکت سهامي عام تعداد شرکتها نبايد کمتر از 5 نفر باشد.انواع شرکت سهامي :قانون تجارت شرکت هاي سهامي را به دو نوع زير تقسيم نموده است :1 شرکت سهامي عام
  • شرکت سهامي خاص