لینک خرید فایل(آشنایی با تبلیغات و تابلو های تبلیغاتی (بیلبرد) و پیشینه و طراحی صحیح آنها)

آشنایی با تبلیغات و تابلو های تبلیغاتی (بیلبرد) و پیشینه و طراحی صحیح آنها|30016680|nqw30009153|آشنایی با تبلیغات و تابلو های تبلیغاتی (بیلبرد) و پیشینه و طراحی صحیح آنها
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان آشنایی با تبلیغات و تابلو های تبلیغاتی (بیلبرد) و پیشینه و طراحی صحیح آنها آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 46

سوئیچر دوربین جدید

پيشرواجراي سيستمهاي پيشرفته حفاظتي تلويزيوني (مداربسته)وارسال تصاويروديتا ازطريق فيبرنوري – كابلهاي فلزي – بصورت بي سيم وشبكهكامپيوترواينترنتي درايران باسابقه فعاليت اجراي پروژه هاي سيستمهاي مراقبتيبادانش فني روزجهان درمراكزمهم صنعتي وتجاري واجتماعي وامنيتي وحساس كشور, خدماتپيشرفته تخصصي خودراطبق آخرين استانداردهاي جهاني وبااستفاده ازپيشرفته ترينتكنولوژي روز اين صنعتبه متقاضيانباشرايط ذيل ارائه مينمايد

در شهر تهران علاوه بر آلودگي هوا آلودگيهاي بصري هم مردم را اذيت مي كند ولي مردم خودشان متوجه نيستد و نمي دانند كه آلودگيهاي بصري هم ميتواند پيش زمينه اختلالات حسي وعاطفي و تصويري آنها باشد.

منظور از آلودگي بصري همان ناهماهنگي تصويري و محيطي اطراف ماست.الان كه تبليغات هم گسترش پيدا كرده تنوع تابلوها و آگهي هاي تجاري در سطح شهر مردم را با موجي از ابهامات روبرو كرده كه اينها ميتواند با يك سيستم منضبط و علمي راهگشاي بسياري از مشكلات شهري باشد و چهره زيبايي مخصوصا به فضاي فرهنگي و اصيل شهرها بدهد كه در اين بين نقش طراحان محيطي و گرافيستها بسيار حائز اهميت است.من ميخواهم به مسئله تابلوهاي تبليعاتي كه به آنها بيل بورد هم ميگويند، بپردازم.تابلوهاي تبليغاني چند نوعند يكي آنهايي كه در مكانهاي بزرگ مثل بزرگ راهها نصب ميشوند كه عمدتا مستطيلي هستند دوم آنهايي كه در پياده روها نصب ميشوند كه چون فضاي كمتري وجود دارد قطعشان عمودي است و سوم تابلوهايي كه در راهروها يا آسانسورها و ... نصب شده است.توجه داشته باشيد كه قطع كار در نوع طراحي ميتواند اثر داشته باشد مثلا در تابلوهاي بزرگ كه به آنها بيل بورد هم ميگويند احتياج نيست كه حتما رنگهايي با كنتراست (تضاد) زياد داشته باشيم. نكته ديگر اين است كه ما در ميادين يا پاركها تابلوهايي ميبينيم كه خيلي حساب شده هم هستند ولي متاسفانه استفاده نادرست از قطع هاي متفاوت و هم استفاده از داربستهايي نامناسب تر باعث سردرگمي بيننده و از بين رفتن سلامت بصري آنها ميشوند.

نكته بعدي اين است كه رساندن پيام در زمان كم ارزش زيادي دارد بخاطر همين موضوع نبايد در پوسترها و تابلوهاي تبليغاتي از عناصر تصويري زيادي استفاده كرد، مخصوصا در بزرگراهها و مكانهاي شلوغ ، چون كسي كه سوار ماشين است تا بيايد مفهوم تابلو را در آن شلوغي درك كند ، عبور كرده و رفته است

مديرعامل سازمان زيباسازيشهرداريتهران گفت: نيمي ازتابلوهاي تبليغاتي نصب شده در بزرگراههاي تهران بهمنظور رعايت استانداردهاي تبليغاتي و نيز كاهش ضريب خطاي ديد رانندگان جمعآوري ميشوند.

حجتالله ملاصالحي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا مركز تهران افزود: تعداد تابلوهاي تبليغاتي در برخي بزرگراهها همچون "همت، مدرس و رسالت" از حدمجاز فراتر رفته است و مشكلاتي را در تردد خودروها دراين مسيرها ايجاد كرده ضمن اينكه از لحاظ استانداردهاي تبليغاتي نيز مشكل دارد.

وي خاطرنشان كرد: تابلوهاي تبليغاتي موجود در بزرگراهها بيش از سه هزار مترمربع است كه با برچيده شدن بخشي از اين تابلوها، در بزرگراهاي "يادگار امام، امام علي و نواب صفوي" كه فاقد تابلوي تبليغاتي است، تابلو نصب خواهد شد.

مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران افزود: تا پايان سال جاري اين تابلوها ساماندهي شده و پس از آن تابلوي تبليغاتي جديد در بزرگراههاي پايتخت نصب نخواهد شد.

به گفته وي، پس از ساماندهي تابلوهاي تبليغاتي بزرگراههاي تهران، اين تابلوها در خيابانهاي اصلي پايتخت همچون "وليعصر، شريعتي و جمهوري اسلامي" ساماندهي شده و در تمام معابر تهران به طور يكسان تابلو توزيع ميشود.

ملاصالحي درخصوص تبليغات گسترده در خيابان جمهوري اسلامي، با اظهار بياطلاعي از اقدام انجام شده، گفت: نبايد چنين اقدامي صورت ميگرفت و بر اساس طرح شهرداري نصب تابلوهاي جديد در اين معبر ممنوع است.وي بابيان اينكهطرح ساماندهي تبليغات خيابان جمهوري تدوين شده و بايد اجرا شود، افزود: تبليغات بيرويه انجام شده در سالهاي اخير در اين خيابان موجب شده چهرهاي نامناسب داشته و مغاير با اصول شهرسازي و حقوق شهروندي باشد.تعاريف پيام های تجاريتعاريف تبليغات تجاري بسيار مختلف و متنوع است. تعاريفي را كه در منابع مختلف آمده است ميتوان دستمايهاي براي آغاز بررسي و تحليل هر يك از عناصر تبليغات تجاري در نهايت رسيدن به تعريفي متناسب با مسئله سياستگذاري قرار داد.تعاريف موجود در كتابهاي عربي ، تحت عنوان “ الاعلان”و در كتابهاي انگليسي، تحت عنوان “Advertising ” آمده است. اما مشكل اساسي ، جستجوي اين مبحث در كتابهاي فارسي است . از دير باز ، واژههاي مختلفي براي اين مفهوم در زبان فارسي مورد استفاده قرار گرفته است . واژههاي آگهي، آگهي كردن، تبليغات تجاري يا بازرگاني، آگهيهاي تبليغاتي، آگهيهاي تجاري يا بازرگاني يا حتي واژه تبليغات به شكل عام، از آن جملهاند.در اينجا دو مسئله اهميت دارد: نخست اينكه براي يافتن تعاريف اين پديده ، به دنبال چه واژههايي بايد باشيم و ديگر اينكه ، واژه گزيده ما براي اين مفهوم چه ميتواند باشد. در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت ، از آنجا كه تمامي واژههاي ياد شده براي اين مفهوم به كار رفته است ، طبيعي است كه در جستجوي خود نيز بايد به دنبال همه آنها باشيم . البته درباره واژه عام تبليغات ، بايد به دنبال قرينههايي باشيم كه آن را به موضوع مورد بحث ، منحصر كند. اما در مورد پرسش دوم به نظر ميرسد كه تركيب آگهي با صفات تجاري و بازرگاني ، اين مفهوم را هرچه بيشتر اقتصادي و وابسته به فروش كالا ميكند. علاوه بر اينكه اصولاً آگهي ترجمه واژه انگليسي “Advertisement ” است و تنها يكي از جنبههاي اين فرآيند ارتباطي است و واژه تبليغات ، مفهومي گستردهتر از آن را دربر ميگيرد . به همين دليل ، ميتوان گفت كه انتخاب واژه تبليغات تجاري يا بازرگاني براي اين مفهوم ، كه امروزه نيز بيشتر مصطلح شده، شايستهتر است.